Inhoudsopgave

1. Voorstel
2. Toepassingsgebied
3. Regels en beginselen
      3.1 Rechten van de mens
      3.2 Professionele integriteit
      3.3 Arbeidsvoorwaarden
      3.4 Gelijkheid en non-discriminatie
      3.5 Kwaliteit en veiligheid van het product
      3.6 Ecologische duurzaamheid
      3.7 Gezondheid en veiligheid
      3.8 Intellectueel eigendom
      3.9 Gegevens privacy
4. Omkoping en corruptie
5. Melding van niet-nalevingen


1. Voorstel

De gedragscode voor de leveranciers van GBfoods (hierna de “Code”) bevat alle essentiële beginselen en waarden die de relatie moeten regelen en inspireren tussen de leveranciers van goederen en diensten en hun onderaannemers (hierna de “Leveranciers”) en de bedrijven en werknemers die deel uitmaken van de GBfoods Group (hierna de “Groep”), in overeenstemming met de beste praktijken die de OESO voorstelt voor multinationale ondernemingen en met de ethische gedragscode van de Groep.

2. Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van deze Code omvat alle Leveranciers van de Groep. Deze Code is ook van toepassing op alle bedrijven van de Groep (met inbegrip van de filialen), net als op alle (tijdelijke en permanente) werknemers.

3. Regels en beginselen

De regels van deze Code vervangen de regels in bestaande overeenkomsten of contracten tussen de Leveranciers en de Groep niet, maar vormen een aanvulling. De Groep verwacht dat Leveranciers alles in het werk zullen stellen om te voldoen aan de beste praktijken en aan de sectorale en internationale regelgeving. Daarnaast moet de Leverancier er alles aan doen om de strafwetgeving na te leven, in het bijzonder onderstaande regels die in deze Code worden omschreven:

3.1 Rechten van de mens

De Leverancier neemt, indien nodig, passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de mensenrechten, zoals bepaald in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (in het bijzonder artikel 23), binnen zijn/haar organisatie worden nageleefd.

3.2 Professionele integriteit

Leveranciers moeten op een ethische en eerlijke manier werken, door eerlijkheid, gelijkheid en integriteit te bevorderen. Bovendien moeten Leveranciers zich houden aan de geldende voorschriften met betrekking tot de kern van hun activiteiten. In geval van uitbesteding van enige activiteit met betrekking tot goederen of diensten aan de Groep, moeten de Leveranciers zorgen voor traceerbaarheid en transparantie in de relatie met de onderaannemers. Leveranciers mogen op geen enkele wijze persoonlijke of ongepaste voordelen aanbieden of nastreven die verboden zijn door de toepasselijke wetgeving, hetzij rechtstreeks hetzij via tussenpersonen.

3.3 Arbeidsvoorwaarden

  • Eerlijke behandeling: de leverancier zal zijn werknemers eerlijke en billijke arbeidsvoorwaarden bieden met betrekking tot de verschillende gebieden.
  • Tewerkstelling van minderjarigen: personen die de wettelijke arbeidsleeftijd niet hebben bereikt, mogen niet 's nachts of onder gevaarlijke omstandigheden worden tewerkgesteld.
  • Werkomgeving: Leveranciers zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor hun medewerkers.
  • Geen pesterijen of misbruik: De Leverancier stelt alles in het werk om een werkplek te creëren die vrij is van pesterijen en misbruik. De Leverancier zal de werknemers niet bedreigen met ernstige of onmenselijke maatregelen.

Bovendien worden de faciliteiten onderhouden in conform de relevante wet- en regelgeving.

3.4 Gelijkheid en non-discriminatie

De Leverancier dient zijn werknemers met waardigheid, respect en integriteit te behandelen. De leverancier mag vanaf de aanwervingsprocedure geen discriminerende praktijken hanteren of beslissingen nemen op basis van ras, religie, geslacht, leeftijd, lichamelijke gesteldheid, nationaliteit, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond, medische bewijzen of burgerlijke staat.

3.5 Kwaliteit en veiligheid van het product

De Leveranciers garanderen dat alle producten die aan de Groep worden geleverd voldoen aan de geldende regelgeving en wetten met betrekking tot voedselkwaliteit en -veiligheid en aan de vereiste vergunningen. Leveranciers moeten elke informatie of elk vermoeden aangaande voedselveiligheid onmiddellijk melden aan de Groep.

Er moet een systeem voor het beheer van de voedselkwaliteit en -veiligheid worden ingevoerd overeenkomstig de HACCP-beginselen en de bestaande wetgeving. De certificering van het managementsysteem dat werd ontworpen in het kader van het door het Global Food Safety Initiative (GFSI) erkende certificeringsprogramma (http://www.mygfsi.com/), wordt bijgevolg aangeraden.

3.6 Ecologische duurzaamheid

De Groep verlangt dat de Leverancier voldoet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van het milieu en aan de noodzakelijke vergunningen. De Leverancier moet zich houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen, chemische producten en materialen, en tevens aan beperkingen op materialen en de vereisten aangaande de veiligheid van producten en apparatuur. De leveranciers moeten het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van energie en water, optimaliseren en alles in het werk stellen om de productie van vaste afvalstoffen, afvalwater en uitstoot van gassen tot een minimum te beperken. Er wordt aangeraden een milieumanagementsysteem te volgen, zoals ISO 14001- of EMAS-certificering.

3.7 Gezondheid en veiligheid

De gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers zijn belangrijk voor GBfoods. De Leverancier moet de van toepassing zijnde wetten en voorschriften op het gebied van veiligheid en gezondheid naleven. De leverancier zal werknemers afdoende individuele en collectieve beschermingsmaatregelen bieden om beroepsziekten en arbeidsongevallen te voorkomen.

De leverancier moet voorbereid zijn op noodsituaties. Dit omvat procedures voor evacuatie en waarschuwing van werknemers, veiligheidsoefeningen en -opleidingen, passende middelen voor eerste hulp, geschikte branddetectie-installatie, brandblusapparaten en voldoende nooduitgangen.

3.8 Intellectueel eigendom

De Leverancier respecteert de intellectuele eigendomsrechten. De overdracht van technologie en kennis zal op zodanige wijze verlopen dat de intellectuele eigendomsrechten worden beschermd.

3.9 Gegevensprivacy

In het geval dat GBfoods persoonlijke gegevens deelt tijdens onze relatie, zal de leverancier die de informatie ontvangt de wetten en vereisten inzake de gegevensprivacyregelgeving naleven.

4. Omkoping en corruptie

De Leverancier zal geen daad van corruptie, afpersing of omkoping, rechtstreeks of onrechtstreeks, tolereren, toestaan of plegen die verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteiten. De Leverancier dient onmiddellijk een einde te maken aan elke illegale activiteit die kan worden geïnterpreteerd als een stimulans voor een gunstige beslissing.

5. Melding van niet-nalevingen

De Leveranciers dienen elk vermoeden van niet-naleving van regels, wetten of deze Code te melden. De Groep behoudt zich het recht voor om de naleving door haar leveranciers van de beginselen en normen, uiteengezet in deze Code, te controleren. In het geval dat de Leverancier één of meer van de beginselen of regels uit deze Code niet naleeft, behoudt de Groep zich het recht voor om de nodige correctieve maatregelen te eisen, evenals het ondernemen van juridische stappen die daarbij kunnen helpen. De contactpersoon van de Groep kan op de hoogte worden gebracht van elk geval van niet-naleving of kan vertrouwelijk worden geïnformeerd via de volgende kanalen: