Bij The GB Foods, S.A., hechten we veel belang aan de huidige voorschriften en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. In die zin vinden we het belangrijk om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens van onze gebruikers te beschermen. Daarom willen we op dit gebied verantwoordelijk handelen.

Dit beleid (hierna ‘Privacybeleid’ genoemd) beschrijft het type persoonsgegevens dat we verzamelen, hoe we ze verkrijgen, hoe we ze delen, met welke doeleinden we ze verwerken en de middelen waarover u als gebruiker beschikt om dat gebruik te controleren en uw rechten uit te oefenen.

Met de termen ‘ons/onze’ en ‘GBfoods’ verwijzen we naar The GB Foods, S.A.en/of de andere bedrijven van de groep. We gebruiken ze zoals in elk geval het meest gepast is. Met ‘gebruiker/gebruikers’ bedoelen we iedereen die deze website bezoekt en/of gebruikt.

1. Bereik van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die GBfoods verkrijgt van zijn klanten en leveranciers, van personen die informatie aanvragen, van sollicitanten en desgevallend van de gebruikers van onze website of derden waarmee we relaties onderhouden.

Dit omvat gegevens die online en offline zijn verzameld, tijdens direct-marketingcampagnes, op congressen en tijdens online evenementen via onze websites, evenals branded applicaties en webpagina’s op platformen van derden.

Als u vragen hebt over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op dataprivacy@thegbfoods.com. 

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is The GB Foods, S.A. Dit zijn onze contactgegevens:

Bedrijfsnaam: The GB Foods, S.A.

Btw-nummer: A08503005

Postadres: Plaza Europa n. 42, 08902, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spanje

E-mailadres: dataprivacy@thegbfoods.com 

3. Welke gegevens verzamelen we en hoe doen we dat? 

In dit Privacybeleid verwijst ‘persoonsgegevens’ naar (fragmenten van) gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Om onze website te bezoeken, is het doorgaans niet nodig om persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen wel persoonsgegevens wanneer:

-       u deze met ons deelt via de contactformulieren op onze website of wanneer u wil deelnemen aan wedstrijden of andere activiteiten. Op dat moment vragen we de persoonsgegevens die we nodig hebben om elke specifieke activiteit te beheren. Doorgaans gaat het om identificatiegegevens zoals naam, adres, gebruikersnaam, profielfoto, e-mailadres, telefoonnummer en, in het geval van een rechtspersoon, de bedrijfsnaam en het type bedrijf.

-       u deze verstrekt aan ons via de klachtenformulieren op onze website gericht op het ontvangen van vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot onze producten, waarbij we u om de persoonsgegevens vragen die nodig zijn om elke specifieke vraag, klacht en/of opmerking te kunnen behandelen. Deze persoonsgegevens omvatten identificatiegegevens zoals uw naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, een beschrijving en/of foto's van de kwestie die aanleiding geeft tot de vraag, klacht en/of opmerking, die bijzondere categorieën van persoonsgegevens kunnen omvatten, waaronder gezondheidsgegevens.

-       u solliciteert. In dat geval verzamelen we gegevens over persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, opleiding en beroepservaring, om de sollicitatie correct te kunnen verwerken. 

-       u onze website bezoekt. We verzamelen dan de gegevens die uw browser ons automatisch bezorgt om uw surfgedrag te analyseren en uw ervaring te verbeteren. Het betreft onder andere uw IP-adres, consumptiegewoonten en voorkeuren, zoals hobby's en interesses. We verzamelen ook gegevens uit andere bronnen, zoals de sociale media.

Alle persoonsgegevens die u verstrekt via de formulieren op de website, moeten juist, authentiek en up-to-date zijn. De gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor de valse of onnauwkeurige gegevens die ze verstrekken en voor de nadelen die GBfoods als gevolg daarvan kan ondervinden. Velden met een sterretje zijn verplicht. Als u ze niet invult, kan GBfoods uw verzoek weigeren.

4. Met welke doeleinden verwerken we uw gegevens? 

We verwerken uw gegevens met de volgende doeleinden:

 

      i)         Uw surfvoorkeuren op onze website kennen, om onze producten en uw ervaring te personaliseren en te verbeteren. Daartoe stellen we een profiel op met uw surfgedrag op de website, op basis waarvan geen geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid.

     ii)         Uw verzoek om informatie dat u via het contactformulier op onze website hebt verstuurd, beheren en verwerken.

    iii)         De sollicitatie die u via het formulier van het jobplatform op onze website hebt ingediend, verwerken en de huidige en toekomstige selectieprocessen van het bedrijf en van andere bedrijven van de groep GBfoods beheren.

    iv)         Uw vragen, klachten en/of opmerkingen in verband met onze producten die u via de klachtenformulieren op onze website hebt ingediend, te behandelen en te beheren.

     v)         U op de hoogte houden via e-mails met informatie, commerciële berichten en reclame in verband met de producten en diensten die GBfoods aanbiedt, op voorwaarde dat u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

    vi)         De e-mailberichten beantwoorden die we ontvangen op onze zakelijke e-mailadressen, om zakelijke relaties te onderhouden met entiteiten, organisaties of bedrijven en met de personen die er werken of ermee samenwerken, of met hun wettelijke vertegenwoordigers.

 

GBfoods gebruikt uw gegevens voor geen andere doeleinden dan die welke uitdrukkelijk zijn vermeld in dit Privacybeleid, tenzij u daarvoor de nodige toestemming hebt gegeven. 

5. Hoelang bewaren we uw gegevens? 

GBfoods bewaart uw gegevens volgens de termijnen in onderstaande tabel en gebaseerd op de doeleinden van elke verwerking. De gegevens worden bewaard om te reageren op verzoeken, uw vragen, klachten en/of opmerkingen te behandelen en om problemen op te lossen, betere en nieuwe diensten te bieden, en te voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetten. In ieder geval worden de geldende wettelijke (verjarings) termijnen in acht genomen.

 

DOELEINDE

BEWAARTERMIJN

(i) Uw surfvoorkeuren op onze website kennen, om onze producten en uw ervaring te personaliseren en te verbeteren.

Zoals aangegeven in ons Cookiebeleid, tot een maximum van 2 jaar.

(ii) Uw verzoek om informatie dat u via het contactformulier op onze website hebt verstuurd, beheren en verwerken.

Totdat we op uw verzoek zijn ingegaan en de tijd die nodig is om aan de relevante wettelijke verplichtingen te voldoen.

(iii) De sollicitatie verwerken die u via het formulier van het jobplatform hebt ingediend.

Voor de duur van het selectieproces waarvoor u zich hebt aangemeld en/of, als u daarvoor toestemming geeft, voor opname in ons jobplatform gedurende een redelijke periode na uw laatste interactie met ons.

(iv) Om uw vragen, klachten en/of vragen met betrekking tot onze producten die u via het klachtenformulier op onze website indient, te behandelen en af te handelen.

De persoonsgegevens worden maximaal vijf (5) jaar bewaard vanaf de datum waarop de klacht is behandeld en opgelost, tenzij langere bewaring noodzakelijk is voor juridische procedures (bijv. om onze rechten te verdedigen en eigendommen te beschermen).

 

Als u in Duitsland woont, de persoonsgegevens worden maximaal drie (3) jaar bewaard, te beginnen aan het einde van het jaar waarin de klacht is opgelost.

 

Als u in Italië woont, de persoonsgegevens worden maximaal 26 maanden bewaard vanaf de verkoop van de producten.

(v) U op de hoogte houden via e-mails met informatie, commerciële berichten en reclame in verband met de producten en diensten van GBfoods.

Totdat u uw toestemming intrekt.

(vi) De e-mails beantwoorden die we ontvangen op onze zakelijke e-mailadressen, om handelsrelatie met entiteiten, organisaties of bedrijven te onderhouden.

Gedurende een redelijke periode na uw laatste interactie met ons.

 

Daarna zal GBfoods uw persoonsgegevens verwijderen, zodat ze niet meer kunnen worden verwerkt, tenzij we ze ter beschikking moeten stellen van overheidsdiensten, rechtbanken of arbitrage- en bemiddelingsentiteiten om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

6. Wat is onze rechtsgrond om uw gegevens te verwerken? 

In dit verband verwerken we uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden.

 • Toestemming van de betrokkene. Voor bepaalde processen vragen we vóór de verwerking uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en vrijwillige toestemming, om te garanderen dat u steeds de controle over uw gegevens behoudt.
 • Wettelijke verplichting. GBfoods is verplicht consumenten te informeren over hoe zij hun klachten of vragen over GBfoods ‘s producten kunnen aanpakken, op basis van de bepalingen in consumentenwetgeving.
 • Gerechtvaardigde belangen. Om de relatie met u te onderhouden, ondersteuning te bieden en te reageren op uw vragen en opmerkingen, verwerkt GBfoods de persoonsgegevens om haar gerechtvaardigde belangen na te streven (maar altijd op voorwaarde dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan dergelijke belangen). De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6(1)(f) van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • beheer van contractuele betrekkingen.

De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, is (a) in voorkomend geval gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming wanneer u deze persoonsgegevens vrijwillig aan GBfoods verstrekt (artikel 9(2)(a) van de Algemene verordening gegevensbescherming), (b) noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (artikel 9(2)(f) van de Algemene verordening gegevensbescherming), en (c) noodzakelijk om redenen van algemeen belang teneinde de kwaliteit en de veiligheid van de producten van GBfoods te waarborgen, op basis van de toepasselijke wetgeving inzake voedselveiligheid (artikel 9(2)(g) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

GBfoods verzamelt, gebruikt of deelt alleen persoonsgegevens wanneer dat gerechtvaardigd is. Wanneer we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet in dit Privacybeleid zijn voorzien, zullen we uw expliciete toestemming vragen. Als u ons toestemming geeft, krijgen de voorwaarden van die toestemming voorrang wanneer ze afwijken van de voorwaarden van dit Privacybeleid.

We zullen uw gegevens ook verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen. 

7. Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens worden op geen enkele manier overgedragen, verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden, tenzij (i) GBfoods daarvoor eerst de nodige toestemming van de gebruikers heeft verkregen; (ii) het wettelijk verplicht is de gegevens mee te delen aan officiële openbare diensten; of (iii) het nodig is om uw persoonsgegevens door te geven aan bedrijven die optreden als verwerkingsverantwoordelijke. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere bedrijven van de groep GBfoods binnen de Europese Economische Ruimte, op basis van het gerechtvaardigd belang van onze bedrijvengroep voor interne administratieve doeleinden.

De persoonsgegevens die worden verzameld voor de behandeling van uw vragen, klachten en/of opmerkingen over onze producten kunnen worden geraadpleegd door IT leveranciers op het gebied van hosting, en door externe dienstverleners die GBfoods ondersteunen bij het beheer van uw vragen, klachten en/of opmerkingen, alsmede door verzekeringsmaatschappijen voor de nakoming van wettelijke verplichtingen.

We treffen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en we eisen van derden die uw persoonsgegevens behandelen of verwerken, dat ze hetzelfde doen. 

8. Welke rechten hebt u in verband met de verwerking van uw gegevens?

U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens door Gbfoods. Dat betekent meer bepaald het volgende:

 • Recht op informatie:U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren dit recht door transparant met u te zijn in onze communicatie en op onze website, en u de informatie in dit Privacybeleid te verstrekken.
 • Recht op inzage: U heeft het recht om van ons een bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, u heeft ook het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens door een kopie op te vragen waaruit blijkt welke persoonsgegevens wij van u hebben, en hoe wij deze gebruiken. Houd er rekening mee dat wij om aanvullende informatie kunnen vragen om u te identificeren, zodat de persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om te verzoeken dat wij onjuiste informatie over u corrigeren, alsmede om onvolledige informatie aan te vullen.
 • Recht op verwijdering: U hebt soms het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd. Wij zijn verplicht de persoonsgegevens in kwestie te verwijderen, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Wij zijn niet verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen indien het noodzakelijk is deze te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens beperken als u bijvoorbeeld van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist is, onze verwerking onrechtmatig is, of dat wij de informatie niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.
 • Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als onze verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens in een machineleesbare vorm die op u betrekking hebben en die wij verwerken om een overeenkomst uit te voeren of op basis van uw toestemming. U kunt deze persoonsgegevens dan laten overdragen aan een andere gegevensbeheerder.
 • Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als u vragen hebt met betrekking tot een specifieke verwerkingsactiviteit of als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in dit Privacybeleid zijn vermeld.
 • Recht op het indienen van een klacht: Als u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Als u in Frankrijk woont, hebt u het recht om instructies te geven over het bewaren, verwijderen en openbaar maken van persoonsgegevens na uw overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar Gbfoods (dataprivacy@thegbfoods.com), met als referentie ‘Gegevensbescherming’. Geef aan welk recht u wil uitoefenen, uw naam en contactgegevens, en informatie met betrekking tot de vorige communicatie met ons (indien van toepassing). Hiervoor kan GBfoods om nadere informatie of documenten verzoeken indien dat noodzakelijk en passend is om u te identificeren.

We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek antwoorden en in elk geval binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek. In bepaalde omstandigheden kan deze termijn met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. In dat geval zullen wij u daarvan binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming of dat we niet hebben voldaan aan de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. 

9. Hebt u het recht om uw toestemming in te trekken?

Ja, u hebt steeds het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat u deze had ingetrokken.

10. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Ons Privacybeleid kan bij tijden worden gewijzigd. De meest recente versie wordt steeds op onze website geplaatst. Het is daarom raadzaam deze website regelmatig te raadplegen.

We zullen u op de hoogte brengen van elke wijziging van bijzonder belang en uw toestemming vragen voor verwerking op basis van die rechtsgrond.

11. Bestaat er nog meer informatie over privacy van GBfoods?

Naast dit Privacybeleid kunnen specifieke campagnes of promoties worden voorgesteld, met eigen privacyvoorwaarden op basis van de wettelijke voorwaarden van de betreffende wedstrijd of promotie.

Als u daaraan deelneemt, is het raadzaam eerst die wettelijke voorwaarden te lezen, aangezien u ze moet naleven. Desgevallend zullen we eventuele aanvullende voorwaarden ter beschikking stellen.

 

Laatste update: januari 2023.